Quý vị có muốn chia sẻ câu chuyện của mình với Ủy ban Điều tra Hoàng gia về Người khuyết tật không?

Ủy ban Điều tra Hoàng gia về Người khuyết tật là cơ hội để những người khuyết tật bị ngược đãi chia sẻ câu chuyện của họ và được lắng nghe một cách tôn trọng

Chúng tôi là ai?

Your Story Disability Legal Support có thể hỗ trợ quý vị chia sẻ câu chuyện của mình với Ủy ban Điều tra Hoàng gia về Người khuyết tật. Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ pháp lý miễn phí và bảo mật.

Chúng tôi hoạt động độc lập với Ủy ban Điều tra Hoàng gia về Người khuyết tậ

Chúng tôi làm gì?

Chúng tôi có thể giúp đỡ về nhiều vấn đề. Quý vị có thể nói chuyện với chúng tôi trước khi chia sẻ câu chuyện của mình nếu

 • quý vị lo ngại về sự an toàn, việc tiếp cận với các dịch vụ hoặc việc làm
 • quý vị muốn giữ kín câu chuyện của mình
 • quý vị muốn nêu tên người hoặc tổ chức đã làm tổn thương hoặc ngược đãi quý vị
 • quý vị đã ký vào một tài liệu đề cập rằng quý vị không thể nói về những gì đã xảy ra
 • quý vị đang dính dáng đến các thủ tục pháp lý

Chúng tôi có thể giúp đỡ như thế nào

Quý vị nên nhờ tư vấn pháp lý trước khi kể câu chuyện của mình

Chúng tôi có thể làm việc với quý vị để:

 • Quyết định về cách quý vị muốn kể câu chuyện của mình
 • Hỗ trợ quý vị nộp hồ sơ
 • Hỗ trợ quý vị trong buổi họp riêng với Ủy ban Điều tra Hoàng gia
 • Hỗ trợ quý vị về các vấn đề pháp lý khác mà quý vị có thể gặp như NDIS
 • Hỗ trợ quý vị trước, trong và sau khi quý vị kể câu chuyện của mình
 • Kết nối quý vị với cơ quan hỗ trợ tư vấn và bênh vực

Nếu chúng tôi không thể giúp quý vị giải quyết vấn đề pháp lý hoặc phi pháp lý, chúng tôi có thể kết nối quý vị với nơi nào có thể làm điều này

Nhân viên xã hội của chúng tôi cũng có thể hỗ trợ quý vị kể câu chuyện của mình. Họ có thể nói chuyện với quý vị và cung cấp thông tin, đồng thời giới thiệu quý vị đến các dịch vụ hỗ trợ.

Liên hệ chúng tôi

Gọi cho Your Story Disability Legal Support theo số 1800 77 1800 hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi tại www.yourstorydisabilitylegal.org.a

Nếu quý vị là Thổ dân và hoặc người Đảo Torres Strait, chúng tôi có thể kết nối quý vị với dịch vụ pháp lý của Thổ dân

Nếu quý vị cần thông dịch viên, chúng tôi có thể sắp xếp thông dịch viên miễn phí cho quý vị. Hãy cho chúng tôi biết ngôn ngữ quý vị cần và chúng tôi sẽ sắp xếp cho quý vị

Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc suy giảm khả năng nói, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi cho dịch vụ tiếp âm toàn quốc (NRS) theo số 133 677 hoặc TTY 02 9219 5126

Hỗ trợ pháp lý độc lập, miễn phí để chia sẻ câu chuyện của quý vị với Ủy ban Điều tra Hoàng gia về Người khuyết tật

Một Dịch vụ Hợp tác của:

 • National Legal Aid
 • National Aboriginal and Torres Strait Islander Legal Services

Download

We aim to provide information in an accessible format. Please let us know if we can provide information in a way that's more accessible for you by contacting us.

Publication date: 30/06/2021
Publication type: brochure
Language: Tiếng Việt [Vietnamese],