Pagbabahagi ng Iyong Kwento sa Disability Royal Commission

Transcript

Pamagat: Pagbabahagi ng Iyong Kwento sa Disability Royal Commission

Kung minsan ang mga taong may kapansanan ay nasasaktan, tinatrato nang hindi mabuti, tinatanggihan ng tulong o pinagsasamantalahan.

Ito ay hindi tama at ang Disability Royal Commission ay itinatag upang tingnan ang mga bagay na ito.

Your Story Disability Legal Support ay libreng ligal na serbisyo.

Kami ay independiyente sa Royal Commission.

Masasagot namin ang iyong mga tanong tungkol sa pagbabahagi na iyong kuwento sa Royal Commission, tulad ng,

Paano ko maibabahagi ang aking kuwento?

Paano ko mapapanatiling pribado ang aking kuwento?

Maaari ko bang pangalanan ang tao o samahang nanakit sa akin?

Nilagdaan ko ang ligal na dokumentong ito na nagsasaad na hindi ko maaaring pag-usapan ang tungkol sa nangyari, ano ang ibig sabihin nito?

Matatanggal ba ako sa trabaho kung ibabahagi ko ang aking nakita sa trabaho?

Maaari kaming magpaubaya ng ligal na suporta upang ligtas mong maibahagi ang iyong kuwento.

Nagpapaubaya kami ng ligal na suporta sa paraang naaakma sa iyo.

Hindi ibabahagi ng aming mga abogado kaninuman ang iyong mga sinabi sa kanila, maliban kung sumang-ayon ka dito.

Para sa libreng ligal na suporta, tumawag sa aming libreng numero na 1800 77 1800

O bumisita sa aming website, www.yourstorydisabilitylegal.org.au

[Wakas]

Publication date: 17/11/2023
Publication type: video
Language: Tagalog [Filipino],