Chia sẻ câu chuyện của bạn với Ủy ban Hoàng gia về Người khuyết tật

Transcript

Chia sẻ câu chuyện của bạn với Ủy ban Hoàng gia về Người khuyết tật

Đôi khi những người khuyết tật bị tổn thương, bị đối xử tệ bạc, bị từ chối giúp đỡ hoặc bị lợi dụng.

Điều này này là sai trái và Ủy ban Hoàng gia Người Khuyết tật đã được thành lập để xem xét điều này.

Your Story Disability Legal Support là một dịch vụ pháp lý miễn phí.

Chúng tôi hoạt động độc lập với Ủy ban Hoàng gia.

Chúng tôi có thể trả lời những vướng mắc của quý vị về việc chia sẻ câu chuyện của mình với Ủy ban Hoàng gia, như,

tôi có thể chia sẻ câu chuyện của mình như thế nào?

Tôi có thể giữ kín câu chuyện của mình bằng cách nào?

Tôi có thể nêu tên người hoặc tổ chức đã làm tổn thương tôi không?

Tôi đã ký văn bản pháp lý này trong đó đề cập rằng tôi không thể nói về những gì đã xảy ra, điều đó nghĩa là gì?

Tôi có bị mất việc không nếu chia sẻ những gì tôi đã thấy tại nơi làm việc?

Chúng tôi có thể trợ giúp về vấn đề pháp lý để quý vị có thể chia sẻ câu chuyện của mình một cách an toàn.

Chúng tôi trợ giúp về pháp lý theo cách phù hợp với quý vị.

Các luật sư của chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai về những thông tin mà quý vị đã nói ra, trừ khi quý vị đồng ý.

Để nhận trợ giúp pháp lý miễn phí, hãy gọi số miễn phí của chúng tôi 1800 77 1800

hoặc truy cập trang mạng, www.yourstorydisabilitylegal.org.au

[Kết thúc]

Publication date: 17/11/2023
Publication type: video
Language: Tiếng Việt [Vietnamese],