Nag-aalala ka ba tungkol sa pagbabahagi ng iyong kwento sa Disability Royal Commission?

Transcript

Nag-aalala ka ba tungkol sa pagbabahagi ng iyong kwento sa Disability Royal Commission?

Baka nag-aalala ka na kung ibabahagi mo ang iyong kuwento sa Disability Royal Commission ay malalaman ito ng ibang tao, at ikaw ay masasaktan o madedehado sa iyong tinitirhan, pinapasukang paaralan o trabaho, o mahihinto ang iyong pag-access sa mga serbisyong kailangan mo.

Ang ganIto ay labag sa batas, at may mga hakbang na maaari mong gawin.

Para sa libreng ligal na suporta, tawagan ang Your Story Disability Legal Support sa 1800 77 1800, o bisitahin ang www.yourstorydisabilitylegal.org.au.

[Wakas]

 

Publication date: 17/11/2023
Publication type: video
Language: Tagalog [Filipino],